Regulamin sklepu internetowego: sklep.emhara.pl

Dane właściciela: Michał Hara, ul. Nowogrodzka 20/6, 00-511 Warszawa, NIP: 864-179-40-09

Data publikacji: 2020.05.28

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Nowogrodzka 20/6, 00-511 Warszawa
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@emhara.com.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 22 230 23 60
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 75 1140 2004 0000 3102 7573 0582
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numeru telefonu podanych w powyżej.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze od godziny 11:00 do godziny 18:00

§ 1
Definicje

 1. Sprzedawca – Michał Hara, ul. Nowogrodzka 20/6, 00-511 Warszawa, NIP: 864179-40-09
 2. Sklep – strona internetowa dostępna pod adresem https://sklep.emhara.pl/
 3. Klient – każdy podmiot zakładający konto w sklepie i/lub dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
  Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Konto – konto klienta w Sklepie, w nim gromadzone są dane podane przez
  Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 8. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez
  Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.
 10. Operator Płatności – w zależności od wyboru Klienta dokonanego w trakcie składania zamówienia.
 11. Regulamin – regulamin dostępny pod adresem https://sklep.emhara.pl/sklep/regulamin/.
  Polityka Prywatności – dostępna pod adresem https://sklep.emhara.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 2
Informacje ogólne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż usług.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu konieczne jest spełnienie warunków technicznych przez Klienta. Potrzebne są:  – urządzenie z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa, posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Klient powinien podać w sklepie swoje prawdziwe dane.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych, w szczególności poprzez formularze dostępne w Sklepie lub na adresy mailowe podane w sklepie.
 6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
  odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu
  spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
  niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 7. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

§ 3
Składanie zamówienia i zakładanie konta

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługę odpłatnej rezerwacji terminów celem wykonania usług w studio pod adresem ul. Nowogrodzka 20/6, 00-511 Warszawa lub jeśli w opisie Produktu znajduje się taka informacja w lokalizacji ustalonej wspólnie z Klientem
 2. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługę sprzedaży kodów umożliwiających bezpłatną rezerwacje terminów celem wykonania usługi w studio pod adresem: ul. Nowogrodzka 20/6, 00-511 Warszawa lub jeśli w opisie Produktu znajduje się taka informacja w lokalizacji ustalonej wspólnie z Klientem
 3. Możliwe jest dokonanie zakupu bez posiadania konta w Sklepie.
 4. Dodatkowo, Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość założenia konta w Sklepie. Założenie konta możliwe jest przed lub w trakcie składania zamówienia.
 5. Jeżeli Klient założy konto w Sklepie loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz hasła utworzonego przez system sklepu podczas rejestracji. Hasło utworzone przez system klient może i zaleca się aby zmienił na zdefiniowane przez siebie.
 6. Klient ma prawo usunąć konto w Sklepie w tym celu powinien skontaktować się z administratorem pod adresem sklep@emhara.com.pl.
 7. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych klienta użytych w Sklepie.
 8. Sprzedawca działa w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu Sklepu.
 9. W celu dokonania zakupu Klient powinien podjąć następujące działania:
  – wybrać Produkt, jeśli to konieczne podać datę i czas rezerwacji przewidziany dla wybranej usługi, dodać usługę do „Koszyka”  klikając przycisk „Rezerwuj” lub „Dodaj do koszyka”
  – kliknąć przycisk „Zamówienie” lub „Zobacz koszyk”
  – po kliknięciu „Zobacz koszyk” jeśli Klient posiada może użyć kodu rabatowego,
  – kliknąć przycisk „Potwierdź”,
  – po kliknięciu „Zamówienie” Klient powinien wypełnić formularz zamówienia, podając dane wymagane do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności,
  – zaakceptować Regulamin, Politykę Prywatności sklepu oraz Operatora Płatności – akceptacja/zaznaczenie pól jest dobrowolne, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  – kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 10. Z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i Płacę” między Sprzedawcą a Klientem dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktów objętych zamówieniem.
 11. Składając zamówienie Klient zgadza się na rozpoczęcie świadczenia usługi niezwłocznie po zawarciu umowy. Jeżeli usługa zostanie wykonana w całości przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, Klient traci prawo do odstąpienia od umowy.

§ 4
Metody i termin płatności

 1. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, w przypadku wybrania przez Klienta płatności natychmiastowej Klient zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze  (Visa,  Visa  Electron,  MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), BLIK, Pay by link, Szybkie przelewy.
  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, w przypadku wybrania przez Kupującego zapłaty na miejscu lub zwykłym przelewem kupujący zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 3. W przypadku płatności natychmiastowej lub zwykłego przelewu Klient zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie do 2 dni od jego złożenia i nie później niż w momencie wykonania usługi chyba że dokumenty rozliczeniowe takie jak faktura stanowią inaczej.
 4. W przypadku płatności na miejscu Klient zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w momencie wykonania usługi chyba że dokumenty rozliczeniowe takie jak faktura stanowią inaczej.
 5. W przypadku jeśli Klient nie zapłaci w ustalonym terminie zamówienie zostanie anulowane.
 6. Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną o szczegółach i statusie zamówienia.

§ 5
Realizacja Zamówienia

 1. Realizacja Zamówienia polega na wykonaniu usługi według specyfikacji podanej w opisie Produktu.
 2. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się w momencie zatwierdzenia przez Sprzedającego Zamówienia.
 3. Czas realizacji jest zgodny ze specyfikacją Produktu dostępną w opisie Produktu.

§ 6
Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej.

§ 7
Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Klient stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 8
Dane osobowe i pliki cookies

Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://sklep.emhara.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 9
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  – zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  – skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie. Do umów zawartych przed zmianą ofert i promocji stosuje się warunki zawarte w zamówieniu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie.
  Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie zrezygnować z korzystania z konta i zdecydować o usunięciu konta.